Het ontwerpproces

Samen bouwen aan de toekomst

Het ontwerpproces is een complex proces met veel verschillende partijen en disciplines. Al deze disciplines moeten samen komen tot een bouwplan waarmee kan worden gebouwd. Tijdens  een  project  doorlopen  we  verschillende  fasen. Per project kan het verschillen welke fasen nodig zijn. In het proces wordt het ontwerp steeds verder verfijnd, om een zo efficiënt mogelijk proces te krijgen. 

Samen met partners van Slam Engineering kunnen alle onderstaande fasen worden aangeboden. Niet alle fasen worden in één keer aangeboden. Na de afronding van de eerste fasen in het ontwerpproces kunnen  aanvullende  fasen op maat worden aangeboden. 

Hieronder zijn alle mogelijke fases en het doel per fase beschreven.

01 - Project definitie (PD)

Doel:  het  zodanig  inventariseren  en vastleggen  van  de  ambities,  eisen  en wensen,  verwachtingen  en  voorwaarden van  de  opdrachtgever.  Aan  de  hand  van deze gegevens maken we een offerte. Deze fase komt vaak in de vorm van een vrijblijvend startgesprek.

02 - Inventarisatie (INV)

Doel:  In  deze  fase  gaan  we  de vergunningscheck  uitvoeren  en  kijken naar  de  mogelijkheden  op  de  locatie. Bij  verbouwingen  wordt  indien  nodig  de bestaande situatie ingemeten.

03 - Schetsontwerp (SO)

Doel:  het  ontwikkelen  van  een  globale voorstelling  van  het  project,  zodanig dat  deze  een  goed  beeld  geeft  van de oplossingen  op stedenbouwkundige  schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de  bebouwing.  In  deze  fase  wordt  ook  de haalbaarheid  van  eisen  en  wensen  van  de opdrachtgever  (PvE)  geverifieerd  en  waar mogelijk/nodig herijkt. Bij verbouwingen wordt ook de bestaande situatie uitgetekend. 

04 - Voorlopig ontwerp (VO)

Doel:  het  ontwikkelen  van  een  globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de  functionele  en  ruimtelijke  opbouw, bestemmingen,  gebruiksvoorzieningen,  de architectonische verschijningsvorm dit zit er bij jack niet in. Deze globale voorstelling van het project kan benut worden voor vooroverleg met welstand en afstemming met bevoegd gezag.  In  grote  lijnen  staat  het  ontwerp  in hoofdvorm na deze fase vast.

04A - Budgetraming (B-VO)

Doel:  indien  gewenst  kan  er  voor  de controle  van  het  budget,  door  een  externe kostendeskundige  een  budgetraming gemaakt worden. 

04B - Integraal vooroverleg (V-VO)

Doel:  het  vooroverleg  (overleg  met  de gemeente  en  welstand)  dient  om  te controleren  of  het  ontwerp  voldoet  aan het  bestemmingsplan  en  redelijke  eisen van  welstand.  Daarnaast  kunnen  we  gelijk inventariseren  of  er  extra  gegevens  bij  het aanvragen  van  de  omgevingsvergunning moeten  worden  ingeleverd  of  dat  er  extra eisen aan de vergunning gesteld worden. Dit voorkomt  dat  het  ontwerp  structureel  moet worden gewijzigd in de volgende fase.

05 - Definitief ontwerp (DO)

Doel: het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling  van  het  bouwwerk,  zodanig dat  deze  een  goed  beeld  geeft  van  de verschijningsvorm,  de  interne  en  externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en  principedetaillering,  de  constructieve hoofdopzet en aard en de hoofdopzet van de  installaties.  De  gegevens  zijn  zodanig gespecificeerd  dat  op  basis  hiervan  kan worden  aangetoond  dat  het  ontwerp voldoet aan het bouwbesluit. De  gegevens  van  deze  fase  zijn  ten behoeve  van  het  verkrijgen  van  de omgevingsvergunning  en  zijn  principe-uitgangspunten. Ze zijn niet geschikt voor de uitvoering.

05A - Budgetraming (B-DO)

Doel:  nu  het  ontwerp  verder  is  verfijnd  kan indien  gewenst,  voor  controle  van  het budget, door een externe kostendeskundige een  budgetraming  worden  gemaakt.  Als  er in een eerder stadium al een budgetraming is gemaakt kan deze nogmaals gecontroleerd  en aangepast worden. 

05B - Aanvraag omgevingsvergunning (V-DO)

Doel:  na  akkoord  van  de  opdrachtgever gaan  we  de  omgevingsvergunning aanvragen.  Deze  fase  betreft  het  indienen en  het  verwerken  van  eenvoudige  vragen/opmerkingen  vanuit  de  gemeente.  Daarbij hoort  niet  het  maken  van  aanvullende stukken. 

06 - Technisch ontwerp (TO)

Doel:  het  DO  zodanig  –  in  technische  zin  – verder  uitwerken  en  specificeren  in  al haar  facetten,  dat  op  basis  daarvan definitieve  prijsvorming  (door  uitvoeringspartijen/aannemer)  voor  de  uitvoering  kan plaatsvinden.

07 - Prijs- en contractvorming (PC)

Doel:  het  selecteren  en  contracteren  van een  ‘aanbiedende  partij(en)’  voor  de uitvoering van het project. De contractvorm is afhankelijk van de coördinatie en de opzet van het bouwteam.

08 - Uitvoeringsgereed ontwerp (UO)

Doel:  het  zodanig  uitwerken  van  het ontwerp,  dat  aan  de  hand  daarvan  de productie  en  productietekeningen  van bouw- en installatiecomponenten, als ook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.   

09 - Directievoering (DI)

Doel:  de  administratieve  afhandeling  van het  project  als  vertegenwoordiger  van  de opdrachtgever.  Hieronder  vallen  onder andere het maken van bouwverslagen en het goedkeuren  van  facturen  die  uitvoerende partijen sturen.

09A - Bouwbegeleiding (BO)

Doel:  het  namens  de  opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk, zodat het project daadwerkelijk conform  het  ontwerp  en  de  daaraan ten  grondslag  liggende  uitgangspunten uitgevoerd wordt.Bouwbegeleiding is een aparte discipline dat door derden wordt uitgevoerd. 

09B - Testen (TE)

Doel:  Het  laten  uitvoeren  van  testen  zoals onder  andere  een  blowerdoortest  om  de passief bouwen principes te waarborgen.

09C - Oplevering (OP)

Doel:  het  controleren  van  het  bouwwerk en  het  maken  van  een  opleveringsrapport, revisietekeningen  en  het  zorgen  voor garantieverklaringen.